" DERNEK ÜYESİ OLMAK | HANÖNÜ HABER | Kastamonu Hanönü Haberleri - Hanönü

logo

reklam

DERNEK ÜYESİ OLMAK

TÜM DERNEKLERİMİZİN ORTAK SORUNU.

İnsanın sosyal bir varlık olmasının doğal sonuçlarından biri örgütlenebilme yeteneğidir. Günümüzde hiç de azımsanmayacak sayıda insan bir amacı veya ideali gerçekleştirmek üzere sivil toplum kuruluşları olarak bilinen örgütlenme biçimini tercih etmektedir. Bu sayede insanlar yasalar çerçevesinde belirledikleri amaca veya ideale uygun olarak çalışırken aynı zamanda yaşadıkları toplumlarda baskı gücü oluşturabilmektedirler.

Dernekler yukarıda bahsettiğimiz sivil toplum kuruluşları arasında en sık görülenlerdendir. Ülkemizde pek çok saygın derneğin toplum ve birey hayatına önemli katkılar sunduğu bir gerçektir. Buna rağmen ülkemizde genelde sivil toplum, özelde dernekleşme, bilincinin henüz tam olarak yerleşmediği gözlemlenmektedir. Bu nedenle dernek – üye ilişkilerinde bazı eksik bilgilenmeden kaynaklanan anlaşmazlıklar söz konusudur. Bu türden anlaşmazlıkları gidereceği umuduyla dernek – üye ilişkilerinin yasal olarak nasıl düzenlendiğine dair kısa bir bilgilendirme yapmayı istedik.

Beş soru ve cevaptan oluşan kısa bilgilendirme notunun siz değerli üyelerimize ışık tutmasını diliyoruz.

 

S-1: Dernek Nedir?

C-1: Türk Medeni Kanununun 56. maddesine göre “dernekler, gerçek veya tüzel en az yedi kişinin kazanç paylaşma dışında belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları, tüzel kişiliğe sahip kişi topluluklarıdır.”

BİLMED TMK’na uygun olarak kurulmuş ve işleyen bir mezunlar derneğidir.

S-2 Derneklere Nasıl Üye Olunur?

C-2:  TMK 64. Maddesi nasıl üye olacağımızı söyle tanımlıyor: “Fiil ehliyetine sahip bulunan her gerçek kişi ile tüzel kişiler, derneklere üye olma hakkına sahiptir. Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.”

Nitekim bu konudaki BİLMED tüzüğü şöyledir: “Dernek üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklardan yararlanan üyedir. Üyenin hakları, gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmayı: yükümlülükleri ise özel ve Genel Kurul toplantılarına katılmayı, ödenti ve katılma paylarını zamanında ödemeyi, amaç ve çalışma koşullarına bağlı olarak çaba harcamayı ve Derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürme ilkelerini kapsar.” (Madde 7.1)

TMK Madde 63 ise  “hiç kimse, bir derneğe üye olmaya ve hiçbir dernek de üye kabul etmeye zorlanamaz” hükmü içerir.

Kısacası, kişilerin imzası ve beyanı olmadan bir derneğe üye olamayacağı aşikardır. BİLMED yasada tarif edilen bu sürece uygun olarak üye kazanmaktadır. Rızaya dayanmayan diğer bir tabirle imzalı beyanı alınmayan kişiler asla üye yapılmamaktadır.

S-3: Dernekler Neden Ödenti (Aidat) Toplar?

C-3: TMK 99. Maddesine göre “dernek gelirleri, üye ödentisi, dernek faaliyetleri sonucunda veya dernek malvarlığından elde edilen gelirler ile bağış ve yardımlardan oluşur.”

Özellikle mezun dernekleri açısından en önemli gelir kaynağını üye ödentileri (aidatları) oluşturmaktadır. Ödentilere (aidat)  özen gösterilmesi elzemdir. Örneğin üyelerin herhangi bir nedenle ödentisini ödememesi yasal ve meşru değildir. Üstelik dernek üyeleri dernek haklarından ödentilerini ödedikleri zaman yararlanabilirler.

S-4: Dernek Üyelerinin Hakları?

C-4: TMK 68. Maddesi der ki “dernek üyeleri eşit haklara sahiptirler. Dernek, üyeleri arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetilemez; eşitliği bozan veya bazı üyelere bu sebeplerle ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapamaz. Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır.”

Ödenti (aidat) yükümlülüğünü yerine getiren her üyenin başta oy hakkı olmak üzere, derneğin sunduğu her türlü hak ve kolaylıklardan hakkıdır.

S-5: Dernek üyeliğinden Ayrılmanın Şartları?

C-5: Bu sorunun cevabını TMK  70. madde veriyor. “Üyelerin ödenti verme borcu tüzükle düzenlenir. Tüzükte düzenleme yoksa üyeler, dernek amacının gerçekleşmesi ve borçlarının karşılanması için zorunlu ödentilere eşit olarak katılırlar. Dernekten çıkan veya  çıkarılan üye, üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır.

Hakeza derneğimizin 9. maddesi yukarıdaki maddeye uygun olarak düzenlenmiştir.“Üyelik, ölüm ve üyelikten ayrılma dileği ile sona erer. Her üye dilediği anda Dernek Başkanlığına yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmekle Dernek üyeliğinden ayrılmış sayılır. Ancak, ayrılan üyenin mali sorumluluğu, yasal nedenlerle ayrılanların yasal nedeninin oluşum tarihinde diğerlerinin ise ayrılma dileğinin yapıldığı çalışma döneminin sonunda biter ve kendilerinden ilişkili bulundukları çalışma döneminin tüm ödenti ve katıma payları alınır.“

Değerli üyelerimiz, en hassas konu dernek üyeliğindenayrılma şartlarıdır. Önemle vurgulamak gerekir ki hiçbir dernek kimseden zorla para almamaktadır. Ayrılmak isteyen üyeler TMK’nın emredici hükmü nedeniyle birikmiş ödentilerini (aidatlarını ödemek) zorundadır.

Aksi durumda, bir üye dernekten ödenti (aidat) yükümlülüğünü yerine getirmeden dernekten ayrılması durumunda dernek tüzel kişiliğinin ve onun adına hukuki takibi başlatmayan yöneticilerinin yasa karşısında cezai sorumlulukları vardır.

Yazar:Cengiz YILMAZ
Yazar: Cengiz YILMAZ

Etiketler: » » » »
Share
1295 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

3+4 = ?

#

DERNEK ÜYESİ OLMAK” için 1 yorum

  1. hakan bakırcı : diyor ki:

    peki genç arkadaşlarımız ögrenci olan arkadaşlarımız bu derneklere uygun bir aidat verilsede üye olsalar olmaz mı böyle bir çalışma yaptınız mı ?